Hopp til innhold

Muggsopp

I forbindelse med fuktskader, lekkasjer og rom med høy luftfuktighet, finner man ofte muggsopp. Typiske skadesteder er loft, bad, krypkjeller og kjellere. Muggsopp er en meget stor gruppe av hurtigvoksende mikroskopiske sopper. Muggsopp kan gi misfarging, lukt og/eller helseproblemer. De kan produsere store mengder soppsporer samt ulike flyktige organiske forbindelser, enkelte arter kan produsere mykotoksiner.

Muggsoppsporer inne kan tilfeldig ha kommet inn med luftstrømmer utenfra, da muggsopp forekommer naturlig utendørs. Det finnes alltid muggsoppsporer i uteluften, men mengden og artssammensetningen varierer med årstid, værforhold og omgivelser.

Muggsoppsporer kan også begynne å spire på fuktige materialer. Muggsopp er spesialiserte til nedbrytning av organiske materialer. Vekst kan forekomme på samtlige bygningsmaterialer med tilstrekkelig høy luftfuktighet. Optimale forhold er ved en temperatur på drøyt 20°C og ved en relativ luftfuktighet på over 95%.

Lukt, mistanke, synlig mugg, helsemessige plager
Synlig muggvekst på overflater, forekomst av mugglukt, allergireaksjoner og andre helsemessige plager som mistenkes å ha sammenheng med muggsopp er viktige
indikasjoner å undersøke videre. Mange muggsoppskader er lite synlige på overflaten. Av den grunn må man ofte benytte seg av ulike former av målinger og prøvetaking for videre analyse.

Beskrivelse av skaden, konklusjon, videre tiltak
På grunnlag av undersøkelse og prøveanalyse kan man som regel angi skadeårsak, skadeomfang og hvilken innvirkning muggsoppskaden kan ha på inneklimaet. På grunnlag av observasjoner, fuktmålinger og prøver kan man gi en anbefaling av aktuelle utbedringstiltak og dermed forslag på videre arbeid. For å kontrollere at skaden er tilfredsstillende utbedret og for å sikre at det ikke oppstår nye skader er det ofte aktuelt å foreta en avsluttende etterkontroll.

Share on Facebook